രാസ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിഘണ്ടു

ശക്തമായ കെമിക്കൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ലളിതമാണ്


വാർത്ത പോപ്പുലേഷന്റെ 5% മാത്രമേ അറിയൂ

വിജ്ഞാപനം
ഗ്രൂപ്പ് 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ക്ഷാര ലോഹങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ Pnictogens ചാൽക്കോജൻസ് ഹാലോജനുകൾ ഉത്തമ വാതകങ്ങൾ
കാലഘട്ടം

1

ഹൈഡ്രജൻ1Hമയക്കുമരുന്ന്1.008 ഹീലിയം2Heമയക്കുമരുന്ന്4.0026
2 ലിഥിയം3Liമയക്കുമരുന്ന്6.94 ബെറിലിയം4Beമയക്കുമരുന്ന്9.0122 ബോറോൺ5Bമയക്കുമരുന്ന്10.81 കരി6Cമയക്കുമരുന്ന്12.011 നൈട്രജൻ7Nമയക്കുമരുന്ന്14.007 ഓക്സിജൻ8Oമയക്കുമരുന്ന്15.999 ഫ്ലൂറിൻ9Fമയക്കുമരുന്ന്18.998 നിയോൺ10Neമയക്കുമരുന്ന്20.180
3 സോഡിയം11Naമയക്കുമരുന്ന്22.990 മഗ്നീഷ്യം12Mgമയക്കുമരുന്ന്24.305 അലുമിനിയം13Alമയക്കുമരുന്ന്26.982 സിലിക്കൺ14Siമയക്കുമരുന്ന്28.085 ഫോസ്ഫറസ്15Pമയക്കുമരുന്ന്30.974 സൾഫർ16Sമയക്കുമരുന്ന്32.06 ക്ലോറിൻ17Clമയക്കുമരുന്ന്35.45 ആർഗൺ18Arമയക്കുമരുന്ന്39.948
4 പൊട്ടാസ്യം19Kമയക്കുമരുന്ന്39.098 കാൽസ്യം20Caമയക്കുമരുന്ന്40.078 സ്കാൻഡിയം21Scമയക്കുമരുന്ന്44.956 ടൈറ്റാനിയം22Tiമയക്കുമരുന്ന്47.867 വനേഡിയം23Vമയക്കുമരുന്ന്50.942 ക്രോമിയം24Crമയക്കുമരുന്ന്51.996 മാംഗനീസ്25Mnമയക്കുമരുന്ന്54.938 ഇരുമ്പ്26Feമയക്കുമരുന്ന്55.845 കോബാൾട്ട്27Coമയക്കുമരുന്ന്58.933 നിക്കൽ28Niമയക്കുമരുന്ന്58.693 കോപ്പർ29Cuമയക്കുമരുന്ന്63.546 പിച്ചള30Znമയക്കുമരുന്ന്65.38 ഗാലിയം31Gaമയക്കുമരുന്ന്69.723 ജെർമേനിയം32Geമയക്കുമരുന്ന്72.630 ആർസെനിക്33Asമയക്കുമരുന്ന്74.922 സെലിനിയം34Seമയക്കുമരുന്ന്78.971 ബ്രോമിൻ35Brമയക്കുമരുന്ന്79.904 ക്രിപ്‌റ്റൺ36Krമയക്കുമരുന്ന്83.798
5 റൂബിഡിയം37Rbമയക്കുമരുന്ന്85.468 സ്ട്രോൺഷ്യം38Srമയക്കുമരുന്ന്87.62 യട്രിയം39Yമയക്കുമരുന്ന്88.906 സിർക്കോണിയം40Zrമയക്കുമരുന്ന്91.224 നിയോബിയം41Nbമയക്കുമരുന്ന്92.906 മോളിബ്ഡിനം42Moമയക്കുമരുന്ന്95.95 ടെക്നെറ്റിയം43Tc[98] റുഥീനിയം44Ruമയക്കുമരുന്ന്101.07 റോഡിയം45Rhമയക്കുമരുന്ന്102.91 പല്ലേഡിയം46Pdമയക്കുമരുന്ന്106.42 വെള്ളി47Agമയക്കുമരുന്ന്107.87 കാഡ്മിയം48Cdമയക്കുമരുന്ന്112.41 ഇൻഡിയം49Inമയക്കുമരുന്ന്114.82 ടിൻ50Snമയക്കുമരുന്ന്118.71 ആന്റിമണി51Sbമയക്കുമരുന്ന്121.76 ടെല്ലൂറിയം52Teമയക്കുമരുന്ന്127.60 അയോഡിൻ53Iമയക്കുമരുന്ന്126.90 സിനോൺ54Xeമയക്കുമരുന്ന്131.29
6 സീസിയം55Csമയക്കുമരുന്ന്132.91 ബേരിയം56Baമയക്കുമരുന്ന്137.33 ലന്തനം57Laമയക്കുമരുന്ന്138.91 1 നക്ഷത്രചിഹ്നം ഹഫ്‌നിയം72Hfമയക്കുമരുന്ന്178.49 തന്തലം73Taമയക്കുമരുന്ന്180.95 ടങ്സ്റ്റൺ74Wമയക്കുമരുന്ന്183.84 റീനിയം75Reമയക്കുമരുന്ന്186.21 ഓസ്മിയം76Osമയക്കുമരുന്ന്190.23 ഇരിഡിയം77Irമയക്കുമരുന്ന്192.22 പ്ലാറ്റിനം78Ptമയക്കുമരുന്ന്195.08 ഗോൾഡ്79Auമയക്കുമരുന്ന്196.97 മെർക്കുറി80Hgമയക്കുമരുന്ന്200.59 താലിയം81Tlമയക്കുമരുന്ന്204.38 മുന്നോട്ട്82Pbമയക്കുമരുന്ന്207.2 ബിസ്മത്ത്83Biമയക്കുമരുന്ന്208.98 പോളോണിയം84Po[209] അസ്റ്റാറ്റിൻ85At[210] റേഡിയോ86Rn[222]
7 ഫ്രാൻസിയം87Fr[223] റേഡിയം88Ra[226] ആക്റ്റിനിയം89Ac[227] 1 നക്ഷത്രചിഹ്നം റഥർഫോർഡിയം104Rf[267] ഡബ്‌നിയം105Db[268] സീബോർജിയം106Sg[269] ബോഹ്രിയം107Bh[270] ഹാസിയം108Hs[270] മീറ്റ്നേറിയം109Mt[278] ഡാർംസ്റ്റാഡിയം110Ds[281] റോന്റ്ജീനിയം111Rg[282] കോപ്പർനിയം112Cn[285] നിഹോണിയം113Nh[286] ഫ്ലെറോവിയം114Fl[289] മോസ്കോവിയം115Mc[290] ലിവർമോറിയം116Lv[293] ടെന്നസിൻ117Ts[294] ഒഗനേസൺ118Og[294]
1 നക്ഷത്രചിഹ്നം സെറിയം58Ceമയക്കുമരുന്ന്140.12 പ്രസോഡൈമിയം59Prമയക്കുമരുന്ന്140.91 നിയോഡീമിയം60Ndമയക്കുമരുന്ന്144.24 പ്രോമെത്തിയം61Pm[145] ശമര്യവും62Smമയക്കുമരുന്ന്150.36 യൂറോപ്പിയം63Euമയക്കുമരുന്ന്151.96 ഗാഡോലിനിയം64Gdമയക്കുമരുന്ന്157.25 ടെർബിയം65Tbമയക്കുമരുന്ന്158.93 ഡിസ്പ്രോസിയം66Dyമയക്കുമരുന്ന്162.50 ഹോൾമിയം67Hoമയക്കുമരുന്ന്164.93 എർബിയം68Erമയക്കുമരുന്ന്167.26 തുളിയം69Tmമയക്കുമരുന്ന്168.93 Ytterbium70Ybമയക്കുമരുന്ന്173.05 ലുട്ടെഷ്യം71Luമയക്കുമരുന്ന്174.97  
1 നക്ഷത്രചിഹ്നം തോറിയം90Thമയക്കുമരുന്ന്232.04 പ്രോട്ടാക്റ്റിനിയം91Paമയക്കുമരുന്ന്231.04 യുറേനിയം92Uമയക്കുമരുന്ന്238.03 നെപ്റ്റൂണിയം93Np[237] പ്ലൂട്ടോണിയം94Pu[244] അമേരിക്കിയം95Am[243] ക്യൂറിയം96Cm[247] ബെർക്കേലിയം97Bk[247] കാലിഫോർണിയം98Cf[251] ഐൻസ്റ്റീനിയം99Es[252] ഫെർമിയം100Fm[257] മെൻഡലെവിയം101Md[258] നോബെലിയം102ഇല്ല[259] ലോറൻസിയം103Lr[266]

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ

ടിവിബി Mờt Thời Để Nhớ

ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്

കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രസകരമായ വിവരങ്ങൾ


ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്താൻ വരുമാന ഫോം പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യം നൽകേണ്ടത്? : ഡി

വെബ്‌സൈറ്റിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല (അടയ്‌ക്കുക) - :(